1(33) / 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.1

Зміст

Статті

O. P. Mintser, D. V. Vatlitsov
PDF
A. E. Gorban, M. L. Kochina
PDF
S. O. Gulyar, Yu. I. Strelchenko, V. M. Jelskyj
О. P. Mintser, L. Yu. Babintseva, N. V. Yaremenko, N. V. Banchuk
PDF
D. Tubič, M. Skorbič
S. O. Gulyar, Z. A. Tamarova

Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИ

M. Yu. Antomonov, L. T. Rusakova, S. L. Pashinskaya, E. I. Voloshchuk
M. V. Bilous, O. A. Ryzhov, O. P. Shmatenko, D. V. Drozdov
PDF
М. Yu. Bolgov, І. R. Yanchij, Yu. N. Taraschenko, N. Ya. Kobrynskaya, А. M. Lygina
M. B. Bondar, T. V. Strogonova
PDF
D. V. Vatlitsov
PDF
L. S. Godlevskyj, N. R. Bayazytov, A. V. Lyashenko, A. B. Buzynovskyj
M. V. Golubchykov, V. G. Ostashko, O. S. Kovalenko
PDF
V. V. Gorachuk
PDF
N. V. Dorosh, O. B. Bojko, O. S. Zayachkivska, O. I. Dorosh, O. Yu. Stepanyuk
PDF
O. S. Yevtushenko
S. M. Zlepko, S. V. Tymchyk, R. M. Vyrozub, O. Yu. Azarhov, G. S. Lepohina
PDF
N. A. Ivankova
PDF
A. V. Kabachna, E. V. Shelkova, O. G. Kabachnyj
PDF
A. A. Kablukov, N. A. Ivankova
V. V. Kachanok, V. V. Trokhymchuk
PDF
O. V. Kyrpach, V. V. Trokhymchuk
PDF
R. P. Klimanskyi, S. V. Veselyy
G. V. Korobeynikov, L. G. Korobeynikova, V. S. Mischenko
PDF
V. V. Kostra
M. L. Kochyna, S. N. Lad, A. V. Yavorskyj
E. B. Lopin
PDF
Yu. E. Lyah, V. G. Guryanov, E. A. Yakobson
V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, P. R. Selskyj
PDF
O. O. Murzina, O. A. Ryzhov, N. A. Ivankova, A. M. Popov
O. A. Panchenko, I. I. Kutko
O. A. Panchenko, A. V. Kabantseva, E. B. Symonenko, V. G. Antonov
L. A. Pesotska, N. V. Glukhova
M. S. Ponomarenko, S. B. Augunas
PDF
V. I. Popovych, O. B. Semchuk, N. V. Vasylyuk
PDF
V. V. Prykhodnyuk
PDF
O. A. Ryzhov, O. I. Androsov, V. O. Demchenko
O. A. Ryzhov, A. M. Popov
V. P. Ryzhenko, O. A. Ryzhov, S. V. Levich, I. F. Belenichev, K. V. Aleksandrova
O. P. Strahova
V. I. Tkachenko, B. M. Mankovskyj
PDF
N. V. Kharkovlyuk-Balakina, Yu. P. Gorgo
PDF
O. I. Yudin, S. V. eselyy
PDF
O. V. Yatsenko
PDF