1(21) / 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2013.1

Зміст

Статті

Yu. V. Voronenko, O. P. Mintser
O. A. Panchenko
М. V. Banchuk
S. O. Dzhundubayeva, L. Yu. Babintseva
S. V. Denysenko
M. V. Moskovko, О. Yu. Azarkhov, S. V. Tymchyk, M. T. Bondarchuk
I. K. Churpiy
I. M. Shypiatskyi
V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko
М. A. Ivanchuk, P. R. Ivanchuk