3(35) / 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.3

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

О. P. Mintser
PDF
V. P. Martsenyuk, P. R. Selskyy, B. P. Selskyy
PDF
G. L. Apanasenko
N. О. Sinyenko, G. V. Zagorii, S. I. Mokhnachov
PDF
O. Ye. Stryzhak, O. P. Minzer, L. Yu. Babintseva
PDF
V. P. Martsenyuk, N. Ya. Klymuk, I. S. Gvozdetska
PDF
V. A. Gavrilyuk
PDF
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, O. V. Kutakova
PDF
A. E. Apikova, D. А. Fedotov, V. A. Klimenko, E. А. Yanovskaya
PDF
V. Z. Stetsyuk, A. J. Savitskiy, T. P. Ivanova, H. M. Fedushka, A. A. Ostapova
PDF
V. V. Boiko, V. O. Prasol, D. V. Oklei, І. A. Taraban, P. O. Boldizhar
PDF
G. P. Chuiko, O. V. Dvornik, I. A. Shyian
PDF
N. Ya. Kobrinskaya
PDF