3(19) / 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2012.3

Зміст

Статті

O. P. Mintser, Yu. V. Voronenko, L. Yu. Babintseva, M. V. Banchuk, V. V. Krasnov, V. P. Martsenyuk, S. V. Denysenko, O. Yu. Azarhkov, I. M. Shypiatskyi
S. A. Naida, О. A. Zubchenko
R. L. Prytula, A. O. Drozdova, O. P. Shmatenko, V. A. Zahoriy, L. L. Davtian, D. S. Volokh, R. S. Korytniuk, О. О. Tsurkan, Z. V. Maletska
V. P. Martsenyuk, I. B. Melenchuk
V. P. Martsenyuk, P. R. Selskyi
V. Ye. Pelykh, R. S. Usynskyi