2(14) / 2011

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2011.2

Зміст

Статті

О. P. Mintser, M. V. Banchuk, L. Yu. Babintseva, І. А. Yarmenchuk, S. O. Diachenko
S. V. Denysenko
O. P. Mintser, O. V. Palahin, V. Yu. Velychko, O. Ye. Stryzhak, H. Tahere
N. I. Zabolotna, B. P. Oliinychenko
P. P. Loshytskyi, D. Yu. Mynzyak
О. Yu. Azarkhov, S. M. Zlepko, D. Kh. Shtofel
О. О. Hlyniana, Yu. A. Popadiuha
А. S. Sverstiuk
І. К. Churpiy
М. О. Kashuba, O. Ye. Fedoriv
S. O. Solovyov
О. І. Tverdokhlib, Ye. V. Horshkov
. . .