4(08) / 2009

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2009.4

Зміст

Статті

А. А. Ryzhov, Yu. B. Chaikovsky, N. A. Ivan'kova
V. P. Martsenyuk, О. О. Stakhanska
L. I. Usenko, G. Tahere
V . Kalnysh, А. Shvets, А. Butsyk
S. M. Zlepko, V. V. Sergeeva, L. G. Koval, O. Yu. Azarkhov
O. V. Gojko
V. V. Krasnov
V. L. Shevchenko, A. V. Shevchenko
S. I. Mokhnachov
H. L. Араnаsеnkо
V. P. Martsenyuk, N. V. Tsyapa
L. N. Ponomarenko, L. L. Davtyan
Y. Shkoba, R. Abizov, S. Samoylenko
О. А. Ryzhov, V. V. Vasilakin
S. M. Zlepko, P. G. Prudius, V. V. Sergeeva, S. V. Tymchyk
S. A. Voloshyn
D. V. Vakulenko, І. І. Suhunyak