4(32) / 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.4

Зміст

Статті

O. P. Mintser, D. V. Vatlitsov
L. Yu. Babintseva
A. V. Semenets, V. P. Martsenyuk
S. S. Klyuchko
T. V. Huranych
L. D. Tondiy, O. L. Tondiy, I. V. Kas, O. V. Zemlyana, O. L. Zakrevska, V. O. Zhuravliev
L. A. Pisotska, N. V. Hlukhovа, V. A. Povstyanyi, N. M. Yevdokymenko, H. P. Chernenko
S. V. Veselyi, O. I. Yudin, R. P. Klimanskyi
V. O. Potapov, Yu. V. Donska, M. V. Medvediev, А. Р. Petulko
N. M. Volkova
O. F. Boretskyi, A. O. Salnikov, Ye. A. Sliusar, Yu. V. Boyko
N. O. Kravets, A. V. Semenets, A. S. Sverstyuk
V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko

ТЕЗИ ІІ-го З'ЇЗДУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»

G. L. Apanasenko
R. V. Byvalkevych, V. O. Haidar, S. P. Radchenko, O. О. Sudakov
V. Bondarenko, Frank Emmert-Streib
D. V. Vakulenko
O. A. Vladymyrov, L. Ya. Vasyleva-Linetska
N. I. Ventskivska, N. V. Korobchinska, S. V. Tumanina
V. V. Vyshnevskyi
О. V. Holianovskyi, N. O. Sinienko
V. V. Horborukov
O. V. Diomin, O. O. Kharyuk
O. V. Diomin, O. O. Kharyuk, A. V. Cherhinets
O. V. Kovaliova, O. V. Kovaliova
M. L. Kochyna, I. V. Kaplyn, N. M. Kovtun
N. O. Kravets
M. Y. Malachynska
Ye. V. Nayshtetik, I. A. Chaykovskyi
A. Onyshchenko, M. Obolenska
О. V. Palahin, M. H. Petrenko
L. A. Pisotska, N. V. Hlukhovа
T. M. Romanenko, L. A. Kizub
A. S. Sverstyuk
O. O. Semenyuk
A. S. Solodovnikov, O. V. Zaitseva, V. H. Knyhavko, M. A. Bondarenko, E. B. Radzyshevska
S. V. Sofiyenko, I. A. Chaykovskyi
O. О. Sudakov, V. L. Maistrenko
I. A. Chaykovskyi
А. V. Yavorskyi, M. L. Kochyna
N. V. Yaremenko