3(39) / 2017

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Русский)

Зміст

Статті

Yu. V. Voronenko, O. P. Mintser
PDF
O. P. Minzer
PDF
V. P. Martsenyuk, I. Ye. Andrushchak
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, O. V. Kutakova, V. V. Lesiv
PDF
O. M. Shevtsova, Ya. O. Shevchenko, A. S. Feshchenko, T. Yu. Dubinina, N. V. Myronenko, N. O. Sinyenko, P. P. Ganynets, O. V. Sarkanych, O. O. Sukhanova
PDF
D. V. Vakulenko, S. N. Vadzyuk, A. V. Semenets, A. S. Sverstyuk, O. M. Kuchvara, N. O. Kravets, N. Y. Klymuk, V. V. Lesiv
PDF
V. V. Petrov, O. P. Mintser, A. A. Kryuchyn, Ye. A. Kryuchyna
PDF
L. A. Pesotskaia, N. V. Hlukhova, T. O. Tretiak, O. V. Pysarevskaia, M. H. Hetman, T. A. Symonova
PDF

Уніфікована програма післядипломного навчання МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЦИНІ

O. P. Mintser, Yu. V. Voronenko, L. Yu. Babintseva, S. I. Mokhnachov