2(34) / 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.2

Зміст

Статті

A. O. Frolova, V. S. Bondarenko, M. Yu. Obolenska
PDF
S. O. Gulyar, Yu. I. Strelchenko, V. M. Jelskii
PDF
A. I. Horova, Yu. V. Buchavyy, V. Ye. Kolesnyk
PDF
O. P. Mintser, N. O. Sinyenko, G. V. Zagorii
PDF
O. A. Ryzhov, Yu. V. Kotlova, K. O. Ivanova, T. O. Levchuk
O. A. Krivova, I. A. Chaikovsky, V. V. Kalnysh, L. M. Kozak
PDF
A. M. Ruban
S. A. Gulyar, Z. A. Tamarova
V. Z. Stetsyuk, A. I. Sawickiy, T. P. Ivanova, N. V. Olhovich, Y. O. Luhovskii
PDF
K. I. Ilkanych, V. Yu. Maikher
PDF
T. Yu. Pogorila, N. Ph. Schurov
N. V. Yaremenko
PDF
A. V. Semenets, V. P. Martsenyuk
PDF