4(28) / 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2014.4

Зміст

Статті

Yu. V. Voronenko, O. P. Mintser
O. P. Mіntser, K. M. Ihrunova
O. A. Panchenko, S. M. Radchenko, V. H. Antonov, A. V. Zarubaiko
O. Ye. Stryzhak
L. Yu. Babintseva
A. V. Semenets, V. P. Martsenyuk
S. O. Dzhundubaieva
O. V. Golyanovskyy, N. A. Sіnіenko, O. M. Verner
M. Z. Zhurovsky, N. H. Horovenko, V. Z. Stetsyuk, A. I. Savytskyi, Yu. I. Hladush, T. P. Ivanova, Yu. O. Luhovskyi
M. S. Ponomarenko, O. S. Soloviov, O. V. Kyrpach
N. V. Kharkovliuk-Balakina, Yu. P. Horho
V. V. Krasnov, M. M. Zhyrok
V. P. Martsenyuk, I. O. Rohalsky
A. M. Popov
D. V. Vakulenko, L. A. Vakulenko
N. V. Yaremenko