3(27) / 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2014.3

Зміст

Статті

Yu. V. Voronenko, O. P. Mintser
L. Yu. Babintseva
Jukasz Kownacki, Magdalena Gola, Magdalena Sawicka, Olga Kharchenko, Anna Kieszkowska-Grudny
A. M. Popov, O. A. Ryzhov, N. H. Vasylchuk
M. S. Ponomarenko, O. S. Soloviov
A. O. Kovalchuk
S. O. Dzhundubayeva
A. N. Ruban
N. V. Hlukhova, L. A. Pisotska
O. P. Strakhova, A. A. Ryzhov
O. A. Panchenko, S. M. Radchenko, V. H. Antonov, A. V. Zarubaiko
A. V. Semenets, V. Yu. Kovalok
D. V. Vakulenko, L. A. Vakulenko
V. H. Abdulayev, I. V. Chuba
P. A. Hasiuk
A. S. Sverstyuk, T. V. Bihunyak, B. O. Pereviznyk
V. Z. Stetsyuk, T. P. Ivanova, A. Y. Savitskyi, Z. I. Rossokha, A. O. Ostapova