2(26) / 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2014.2

Зміст

Статті

O. P. Mintser, L. Yu. Babintseva
A. M. Ruban
S. O. Dzhundubaieva
M. M. Ryhan
V. I. Tkachenko, B. M. Mankovskyi, V. V. Krasnov, L. Yu. Babintseva
M. A. Liabakh, Yu. P. Horho
I. L. Kuchma
V. Ye. Blikhar
A. V. Semenets, N. I. Kuziv
O. O. Stakhanska
N. H. Horovenko, V. Z. Stetsyuk, T. P. Ivanova, A. Y. Savytskyi, Yu. O. Luhovskyi
V. Z. Stetsiuk, N. H. Horovenko, A. Y. Savytskyi, N. A. Pichkur, K. K. Kytaiev