2(18) / 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2012.2

Зміст

Статті

О. P. Mintser, S. V. Denysenko, L. Yu. Babintseva
V. P. Martsenyuk, P. R. Selskyi
V. H. Serdyuk, V. А. Korohod, S. P. Kozodayev
А. О. Drozdova, R. L. Prutyla, О. P. Shmatenko, V. А. Zahoriy, L. L. Davtian, О. О. Tsurkan, R. S. Korytnyk, Z. V. Maletska
S. O. Rykov, А. М. Ruban, А. Yu. Zolnikova
O. Yu. Azarkhov
Ye. B. Lopin
М. M. Baran, V. P. Virchenko, Yu. S. Syniekop, А. І. Mukhomor
I. M. Shupiatskyi