1(13) / 2011

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2011.1

Зміст

Статті

O. P. Mintser, V. V. Petrov, А. А. Kriuchyn, L. Yu. Babintseva, I. V. Horbov, M. S. Denysiuk
O. P. Mintser, O. V. Palahin, M. H. Petrenko, V. Yu. Velychko, O. Ye. Stryzhak, H. Tahere
V. I. Portnichenko, Yu. V. Kravchenko, O. L. Yevtushenko, О. М. Bakunovskyi, І. О. Yachnytsia, V. M. IIyin
І. М. Tymchenko, L. L. Davtian, І. О. Vlasenko, S. S. Yeroshenko, L. Yu. Babintseva
O. Yu. Azarhov
S. V. Denysenko
І. Chaykovskyi, V. Kalnysh, Т. Yena, А. Yena, Yu. Vyrovyi, М. Ketko, Yu. Frolov, V. Budnyk
A. B. Yashchenko, D. A. Yashchenko
V. P. Martsenyuk, A. S. Sverstiuk, N. V. Varyan
О. О. Stahanska