2(30) / 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.2

Зміст

Статті

O. P. Mintser, О. K. Tolstanov, G. V. Zagoriy, T. P. Kalyta
O. P. Mintser, D. V. Vatlitsov
V. P. Martsenyuk, I. Ye. Andrushchak, О. M. Kuchvara
O. A. Ryzhov, A. M. Popov
L. Yu. Babintseva
S. V. Veselyi, M. Yu. Veselyi
О. V. Hoyko
N. V. Yaremenko
S. O. Hulyar
О. E. Prokopchenko
P. R. Selskyy
M. A. Znamenska, G. O. Slabkiy
D. V. Vakulenko
H. B. Holyachenko
A. S. Sverstyuk, N. O. Kravets, V. P. Kasyanyuk