3(31) / 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2015.3

Зміст

Статті

O. P. Mintser, L. Yu. Babintseva
A. Kryuchyn, Ye. V. Belyak, Ye. A. Kryuchyna, A. V. Potebnya
O. P. Mintser, O. K. Tolstanov, H. V. Zahoriy
A. V. Semenets, V. P. Martsenyuk
P. R. Selskyy
V. O. Boryshchuk, O. S. Solovyov, T. M. Krasnianska, I. V. Klymenko, S. V. Auhunas, Yu. M. Hryhoruk, O. V. Kyrpach
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, D. V. Kozak
N. M. Volkova
O. Ye. Prokopchenko
O. A. Bagrii-Zayats
L. M. Malanchuk, V. M. Martinyuk
V. Z. Stetsyuk, A. Y. Savytskyi, T. P. Ivanova, N. V. Olkhovych, S. P. Kyryachenko, A. O. Horbenko, R. H. Kovtunovych
G. P. Chuiko, I. O. Shyian, D. A. Galyak
V. V. Boyko, N. V. Yaremenko
V. S. Shchukin