Том 2, № 1 (2013)

Зміст

Статті

V. Voronenko, O. Shekera
A. Zurdinov
A. Kosakovskiy
A. Borysenko
PDF
M. Sadykov, A. Nesterov, A. Zinkovskaya, N. Sanososyuk, V. Emelyanov
I. Jabchenko, S. Pisareva, O. Shamaeva
PDF
Ya. Dzyublyk, S. Solovyov, I. Dzyublyk
PDF
G. Trofimova, A. Saveleva, I. Kobyakova, S. Lavrovskiy
A. Tsarenko, Yu. Gubskiy, V. Tsarenko
PDF
V. Berzin, V. Stelmahivska, Yu. Martynenko
PDF
G. Friptulyak, V. Bejenar
A. Chuprikov, S. Kelyushok, B. Popovskiy
M. Goncharenko, T. Kamneva, A. Melnikova, T. Chikalo
V. Dzyublyk, O. Obertynska
PDF